(cMailman.Message Message qoq}q(U_headersq]q((U Return-PathU tq(U X-Original-ToUkosar@list.dimnet.hutq(U Delivered-ToUkosar@list.dimnet.hutq(UReceivedU~from dimnet (localhost [127.0.0.1]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id 7B63F114C43D; Mon, 22 Dec 2014 18:31:17 +0100 (CET)tq (UX-Virus-ScannedUamavisd-new at dimnet.hutq (UReceivedUúfrom dimnet.hu ([127.0.0.1]) by dimnet (dimnet.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id CGa6_IrDS1bO; Mon, 22 Dec 2014 18:31:04 +0100 (CET)tq (UReceivedU≠from zygosaur.us (genesis.zygosaur.us [104.168.45.133]) by dimnet.hu (Postfix) with ESMTP id DC2CE114C436 for ; Mon, 22 Dec 2014 18:30:47 +0100 (CET)tq (UReceivedUčby zygosaur.us id hj1b6a0001gl for ; Mon, 22 Dec 2014 09:25:53 -0800 (envelope-from )tq (U MIME-VersionU1.0tq(UFromU5"TrendingLifestyles" tq(UToUtq(USubjectUjRE: kosar@list.dimnet.hu - How Kidney Beans Work (Explained in article) - Issue#29534 on December 22, 2014tq(U Content-TypeUtext/html; charset="us-ascii"tq(UContent-Transfer-EncodingUquoted-printabletq(U Message-IDU-<0.0.0.58.1D01E0C56DC5DDC.5ACDFF@zygosaur.us>qtq(UDateUMon, 22 Dec 2014 09:35:33 -0800tqeU_payloadqT∂ Never Diet Again

Never Diet Again<= /a>

3D"Never=
3D"See 3D"Continue"

=C2=A0

See why millions are praising this as the "Holy Grail" = of weight loss...

Contin= ueTo u= nsubscribe click here.

- SIMPLE_INFO POBOX412O NUMBER_49824 PORTLAND_OR 97208 This has been brought to you as an ad-message - Stop receiving these messages: http://zygosaur.us/Z1woeabSdJEfcbaBeOa0T3AwQAMDOiOFl4z6BeVCsrV/+lftJ1ZhlPfAa0WcGniF+q5AQGziw4SscKCU/hF/+Kx/mD6uuTmSISPeh/YX11d0Wtr27dczp/HpZypIfNCnopRVXhH8ryZ9bElcP5d+ -- u 't kistje op zijn plaats neerzetten? De pastoor wacht op u!" zeide de _alcalde_ 't jongemensch zacht in 't oor. "Ik zou 't gaarne doen", gaf hij even zacht terug, "maar ik vrees dat ik deze eervolle plicht wederrechtelijk aan den notaris zou onthouden: meneer de notaris moet immers offici=EBel het feit staven!" De notaris nam het kistje plechtstatig op, liep de bekleede trap af, die naar den bodem van den kuil leidde en zette het met gepaste waardigheid in de holte van den steen. Daarop greep de pastoor de wijwaterkwast en besprenkelde daarmee de steenen. 't Oogenblik was gekomen, dat ieder zijn schep mortelkalk boven op den grondsteen zou strijken, zoodat de andere er goed vastgemetseld op zou komen te liggen. Ibarra bood den _alcalde_ een troffel aan, op welk breed zilveren blad de dagteekening gegraveerd stond. Doch Zijne Excellentie hield nog eerst een toespraak in 't Spaansch. "Burgers van San Diego!" zeide hij op deftigen toon, "wij hebben de eer voor te gaan bij een plechtigheid, waarvan gij het hooge belang zult begrijpen, zonder dat wij 't u zeggen. Er U_charsetqNUepilogueqNU _default_typeqU text/plainqU _unixfromqU=From TrendingLifestyles@zygosaur.us Mon Dec 22 18:31:17 2014Udefectsq]U __version__q(KKKtqUpreambleq Nub.